În baza prevederilor H.G. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 2022 și a Ordinului ininistrului sănătății și preşedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 — 2022, cu modificările ulterioare, vă facem cunoscute valoarea definitivă a punctului „per capita” și a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2021 în asistența medicală primară, precum și valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2021 în asistența medicală din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice: