Comisia constituita în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 - pentru asistenţa medicală spitalicească

Nr.  23 /21.07.2021

 

 

H O T Ă R Â R E

 Nr.   12  /21.07.2021

 

 

Avand in vedere:

                                     

 

  -   ORDIN  Nr. 1069/629/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021–2022-anexa 2;

-    Procesul-verbal al comisiei mixte pentru asistenţa medicală spitalicească      din 21.07.2021

-     In temeiul prevederilor art.5, din anexa 3  la Ordinul nr.400/833/2018

           Emite urmatoarea hotarare

 

 

  1.  

 

ART.1  Se numeste pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 21.07.2021 presedinte al comisiei constituita în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 - pentru asistenţa medicală spitalicească d-na Ghizdareanu Alina Camelia.

ART.2   Specialitatile medicale deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi, pentru care un medic paote acorda servicii medicale  in cadrul a doua/trei unitati sanitare distincte:

 

 

 Zona Giurgiu           Boli infectioase

                                Cardiologie

                                 Medicina interna

                                 Neonatologie

                                 Neurologie

                                  Chirurgie

                                  ATI

                                  Ingrijiri paliative

 Zona  Bolintin           Boli infectioase

                                  Oncologie

                                  Pediatrie

                                   ATI

Zona Izvoru             Pneumoftiziologie

ART.3 Se aproba solicitarea  dr. Dobrota Ana Maria de a desfasura activitate pentru specialitatea boli infectioase in doua unitati sanitare distincte INBI Prof. Dr. Matei Bals si Quality Compas SRL Giurgiu.

 

 

 

 

                                                      Presedinte,

                        Comisie mista asistenta medicala spitaliceasca

                                       Alina Camelia Ghizdareanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI

Bene Elisabeta