In atentia angajatorilor – referitor la plata concediilor medicale de carantina

 

 Ordinul comun MS/CNAS nr. 1.898/855/septembrie 2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, prevede:

 

“9.  La articolul 37, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină completează o declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 71 la prezentele norme, care se depune la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care se păstrează de către aceștia și se prezintă organelor de control."

 

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 71 la norme)

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),.........., cetățean.........., născut (ă) la data de.......... în localitatea.........., domiciliat (ă) în.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., sectorul/județul.........., posesor (posesoare) al/a.........., seria.......... nr..........., eliberat (ă) de.......... la data de.........., cod numeric personal.........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

□ instituirea măsurii carantinei în perioada . . . . . . . . . . este ca urmare a deplasării mele în interes personal din data de . . . . . . . . . . într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, respectiv în . . . . . . . . . .;

□ instituirea măsurii carantinei în perioada . . . . . . . . . . nu este ca urmare a deplasării mele în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen.

 

 

     
 

Declarant
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

Data
. . . . . . . . . .

 

 

 

Fișiere atașate

DECLARAȚIE.docx