PRECIZĂRI PRIVIND ÎNREGISTRAREA, PROCESAREA, VALIDAREA șI DECONTAREA SUMELOR PRIVIND CONCEDIILE șI INDEMNIZATIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DE CĂTRE ANGAJATORI

 

      În vederea simplificării procedurii de înregistrare, procesare, validare și decontare a sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 15.08.2021, angajatorii vor depune DOAR următoarele documente:

 

1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale;

2. Centralizator concedii medicale;

3. Exemplarele roz ale certificatelor de concedii medicale.

 

 Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuţii în întocmirea şi transmiterea cererii și a Declarației 112.

 

     Solicitarea angajatorilor de a deconta sumele aferente concediilor medicale din FNUASS se înregistrează, se procesează și se verifică în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România (SIUI).

 

     În cazul în care nu există erori din punct de vedere medical în procesarea Declarației 112 transmisă de către anagajator la ANAF și nici erori/discrepanțe din punct de vedere economic între datele înscrise pe documentele încarcate în platformă și cele declarate de către angajator în Declarația 112, angajatorul primește ACCEPTUL cererii de recuperare.

 

      În cazul în care există erori din punct de vedere medical în procesarea Declarației 112 transmisă de către anagajator la ANAF și în cazul în care există erori/discrepanțe din punct de vedere economic între datele înscrise pe documentele depuse și cele declarate de către angajator în Declarația 112, angajatorul este notificat de RESPINGEREA TOTALĂ SAU PARȚIALĂ a cererii de recuperare.

 Erorile constatate se comunică angajatorului, acesta având la dispoziție un termen de 90 de zile de la data primirii comunicării să depună o nouă cerere de recuperare (în conformitate cu art. 64 alin (10) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare). Obligatoriu la redepunerea dosarului să fie anexată și dovada RESPINGERII totale/partiale a cererii inițiale, împreună cu erorile constatate.

 

 Constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

a). necompletarea cererii și a centralizatorului cu informațiile corespunzătoare și/sau neconcordanțe între datele înscrise și cele existente pe Declarația 112;

b).  eroarea procesării Declarației 112 transmisă la ANAF de către angajator, din punct de vedere medical în SIUI (ex. lipsă aviz medic expert, lipsă aviz medicina muncii, raportare multiplă CM, depășirea nr. de zile pentru: sarcină și lăuzie 126 zile, îngrijire copil bolnav, etc);

c). neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de Ordinul 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

d). depunerea eronată a modelului de cerere de recuperare sume din FNUASS și a modelului de centralizator privind înscrisurile existente la nivelul exemplarelor de concediu medical emise de către medicii prescriptori;

e).orice altă situație survenită în cadrul procesării, verificării și validării Declarației 112 în SIUI.

           

      Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art.69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

 Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează indemnizaţiile (asiguraţilor) de asigurări de sănătate. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor pentru concedii medicale, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

 Nedepunerea în termen de 90 de zile de la respingerea cererii, însoțită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

 

NOTĂ:

La dosarul de recuperare NU se vor mai atașa alte documente (ex Declaratia 112, fișa fiscală, certificat fiscal, foi de calcul, state de plată etc)

 

Director general C.A.S. Dâmbovița

Jr. Cristina Sima