Având în vedere:

dispozițiile art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit cărora în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.
dispozițiile art. 25 – 28 din HG nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate care cuprind prevederi similare celor mai sus menționate pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate curative;
identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea CEAS, care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
vă informăm că în prezent sunt în derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute, iar pe perioada de indisponibilitate a CEAS, începând cu data de 16.10.2023, sunt aplicabile dispozițiile legale mai sus menționate,iar serviciile medicale vor fi acordate in regim off-line.

octombrie 16, 2023