Stabilire reşedinţă în altă ţară

Reşedinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent

Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

FORMULARUL S 1

Permite inscrierea detinatorului si/sau a familiei detinatorului pentru asistenta medicala in cazul in care acesta/acestia locuiesc intr-un stat UE/SEE si CONFEDERATIA ELVETIANA dar este/sunt asigurat/asigurati in alta tara.

Formularul se elibereaza pentru o singura persoana NU pentru toata familia.

 

 

Formularul E106/S1

 

Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariaţi sau independenţi, precum şi mebrilor familiilor lor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se aplică şi studenţilor, -  în cazul studentului in Romania pe perioada de efectuare a studiilor pe baza de bursa in alt stat UE/SEE/CE - recunoscute fiind bursele ERASMUS, precum şi membrilor familiei şomerului.

Persoanele care solicită formularul E 106 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

- cerere (descarca)

- copie act de identitate (carte de identitate sau pasaport);

- dovada domiciliului / resedintei - traducere la traducator autorizat + copie original

- dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului + traducere autorizată

- formularul A1, în cazul lucrătorului detaşat, eliberat de Casa Naţională de Pensii

- dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă + traducerea  autorizată

- dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România

Adeverinta angajator model tip sanatate

- act de identitate (copie si original pentru conformitate) precum si imputernicire, in cazul in care cererea este depusa / formularul este ridicat, de alta persoana in numele titularului

Formularul E109/S1

 

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor

Acest formular se adresează mebrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 109 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

- cerere (descarca)

- copie act de identitate (carte de identitate sau pasaport);

- dovada domiciliului / resedintei - traducere la traducator autorizat + copie original

- dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă +  traducere autorizată;

- dovada calităţii de asigurat ( a lucratorului) în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România

- Copie certificat de casatorie.

- act de identitate (copie si original pentru conformitate) precum si imputernicire, in cazul in care cererea este depusa / formularul este ridicat, de alta persoana in numele titularului

Formularul E 120/S1

 

Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie şi membrii familiei lor

Formularul E 120, este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii în natură conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere de pensionare este în curs de instrumentare.

- act de identitate (copie si original pentru conformitate) precum si imputernicire, in cazul in care cererea este depusa / formularul este ridicat, de alta persoana in numele titularului

 

Formularul E121/S1

 

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor

Acest formular se adresează pensionarilor şi mebrilor familiei care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 121este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 121 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

- copie act de identitate (carte de identitate sau pasaport);

- dovada domiciliului / resedintei - traducere la traducator autorizat + copie original

- copie decizie initiala de pensionare

- copie de pe ultimul cupon de pensie

- act de identitate (copie si original pentru conformitate) precum si imputernicire, in cazul in care cererea este depusa / formularul este ridicat, de alta persoana in numele titularului

 

NOTĂ:

În cazul în care pentru depunerea/ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta urmăroarele documente:

 

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.