NR. 6634/01.08.2023

AGENDA DE CONTRACTARE

AUGUST  2023

 

In atentia  furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara

 

       Avand in vedere :

    - Hotararea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;

   - Ordinul MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;

  CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru asistenta medicala primara,

 conform urmatorului  calendarul de contractare

Nr.crt

       DATA

Etape in procesul de contractare

 

1.

08.08.2023

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.

3.

09.08.2023

Afisarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

4.

10.08.2023

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

5.

11.08.2023

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

 

6.

11.08.2023

Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor .

 

 

          Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -Informatii si anunturi contractare - Informatii si anunturi contractare 2023”

 

                                                           DIRECTOR GENERAL,

       JR. CRISTINA SIMA