AGENDA DE CONTRACTARE

      2021

 

In atentia furnizorilor de sevicii medicale , medicamente si dispozitive medicale

 

Avand in vedere prevederile:

    - Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,

   - Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,

 

va anuntam calendarul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru anul 2021:

 

Nr.crt

       DATA

Etape in procesul de contractare

 

1.

14.07-19.07.2021

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.

3.

22.07.2021

Afisarea listei cu dosarele respinse  la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

4.

23.07.2021

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

5.

26.07.2021

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

 

6.

26.07-31.07.2021

Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor.

 

 

           Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii pentru fiecare tip de asistenta medicala/ medicamente/dispozitive medicale poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita , www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

 

 

                            DIRECTOR GENERAL,

                              JR. CRISTINA SIMA