CALENDAR CONTRACTARE

pentru perioada  iulie-decembrie 2020

       Având în vedere prevederile:

     -  Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 803/530/11.05.2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene;

     - Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1011/709/03.06.2020 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru stabilirea unor măsuri în contextual situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

       Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița comunică furnizorilor de servicii medicale și medicamente cu și fără contribuție personală, care nu se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, următoarea agendă de contractare - sesiunea iunie 2020 :  

- Necesarul de servicii medicale pe domeniile de asistență medicală pentru care se stabilește termen de contractare în luna iunie 2020 :

- Asistența medicală primară

- Asistența medicală  ambulatorie de specialitate pentru:

- specialități clinice

- specialități paraclinice

- medicină dentară

- Medicamente cu și fără contribuție personală

- Îngrijiri medicale la domiciliu      

- Calendarul de contractare a serviciilor medicale și medicamentelor cu și fără contribuție personală, pentru furnizorii care nu se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, este următorul :

Nr.crt

DATA

Etape in procesul de contractare pentru perioada iulie-decembrie 2020

1

17.06-22.06.2020

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor

3

23.06.2020

Afisarea listei cu dosarele respinse  la contractare, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro

4

24.06.2020

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

5

25.06.2020

Comunicarea modului de soluționare a contestatiilor.

6

26.06-30.06.2020

Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor pentru perioada iulie-decembrie 2020

 

   Documentele necesare încheierii contractelor sunt afișate pe site-ul instituției, apasa aici

Menționăm că documentele necesare încheierii contractelor  se transmit exclusiv în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

                                                        

DIRECTOR GENERAL

DR.JR.CRACIUN CORNEL

 

Fișiere atașate

Acte contractare ingrijiri medi. la domiciliul 2020.zip Acte contractare stomatologie 2020.zip CONTRACTARE G+C 2020.zip Contractare clinice 2020.zip CONTRACTARE PRIMARA 2020.zip Documente contractare Paraclinice Iulie-Decembrie 2020.zip Agenda Contractare anul 2020.pdf