Număr Titlul Data
Proiect de ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2013-04-09
Ordin nr. 450/193 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 2013-04-01
Ordin nr. 448/194 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 2013-04-01
Ordin nr. 449/195 privind modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/ 2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă 2013-04-01
Ordin nr.423/191 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 2013-03-29
Ordin nr. 190 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013- 2014 2013-03-29
Hotărâre nr. 117 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 2013-03-27
Ordin nr. 180 privind aprobarea regulamentelor de organizare ale comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de HG nr. 720/2008 2013-03-21
Ordin nr. 161 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720-2008 2013-03-05
Ordin nr.1022/699 privind modificarea şi completarea Normelor metofologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537-175-2012 2012-10-17
Ordin nr. 706 pentru abrogarea ordinului preşedintelui CNAS Nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanţă formulate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare 2012-10-12
Ordin comun MS-CNAS 849/610 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 2012-09-20
Ordin nr. 419 Casele de Asigurări de Sănătate au obligatia de a verifica realitatea serviciilor raportate spre decontare de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi in relaţii contractuale cu aceştia 2012-08-28
Ordin nr. 340 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2012-07-25
Ordin nr. 673/250 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 2012-06-29