În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 

- Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

 

- Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

 

- Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).


Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern al Casei de Asigurări de Sănătate Calarasi  pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

 

- prin e-mail la adresa: info@casacl.ro

- telefonic, la numărul 0242/316717 int.0;

- prin intermediul serviciilor poștale la adresa CAS Calarasi, loc. Calarasi, str. Independentei, nr.51, jud. Calarasi, Cod poștal 910029,

 – În atenția persoanei desemnate cu gestionarea avertizărilor în interes public. Plicul conținând raportarea în interes public nu va fi deschis decât de persoana desemnată;

- personal, prin prezența la sediul CAS Calarasi  (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email: info@casacl.ro).

 

Raportarea unei încălcări a legii trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele elemente: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CAS Calarasi, precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.

Prin excepţie de la cele sus-menționate, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

În vederea gestionării avertizărilor în interes public, la nivelul CAS Calarasi  este desemnată o persoană cu atribuții în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor, care are obligația să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii. Această persoană are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia și a altor împrejurări strict și limitativ prevăzute de Legea nr.361/2022.

Dispozițiile actului normativ sus-menționat stipulează condițiile în care avertizorii de integritate pot beneficia de măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii, în cazul în care se confruntă cu represalii.

Actul normativ interzice orice formă de represalii, amenințări cu represalii sau tentative de represalii împotriva avertizorilor de integritate, și prevede mecanismele prin care avertizorii de integritate pot contesta măsurile luate ca represalii.

Avertizorul de integritate trebuie să acționeze cu bună-credință, trebuie să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii și trebuie să facă și formuleze sesizarea cu respectarea prevederilor Legii nr.361/2022.

Raportarea de informaţii privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.