Lista cu documentele de interes public ale CAS Arges, comunicate din oficiu:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS Arges;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele persoanelor din conducerea CAS Arges;
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. Programele şi strategiile proprii ale CAS Arges în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru;
 6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie;
 9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public;
 11. Raportul anual de activitate al CAS Arges;
 12. Buletine informative ale informaţiilor de interes public;
 13. Programul anual al achiziţiilor publice;
 14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.

Lista cu documentele de interes public ale CAS Arges, comunicate la cerere:

 1. Comunicate de presă, informări, precizări;
 2. Informaţii privind coordonatele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu CAS Arges;
 3. Numărul total al acţiunilor de control;
 4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie;
 5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;
 6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;
 7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

   

Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității :

 1. Rapoartede control și audit
 2. Ordinele sau adresele cu caracter intern emise de CNAS, care nu vizeaza aspecte financiare
 3. Note de serviciu cu caracter intern
 4. Corespondenta cu terții
 5. Corespondența internă
 6. Sesizările, reclamațiile, audiențele
 7. Corespondența cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare
 8. Registrul de riscuri
 9. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței și a actelor emide de căre CAS Argeș
 10. Note de fundamentare, referate
 11. Registrul inventar
 12. Registrul de arhivă
 13. Conținutul dosarelor privind litigiile in care este implicata CAS Arges, precum și numele consilierilor juridici care reprezintă instituția
 14. State de plată și de funcții
 15. Informații cu privire la datele personale potrivit Legii 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 16. Contractele si actele aditionale încheiate între CAS Arges si furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale
 17. Formulare europene/Dosare de rambusare
 18. CEASS/Certificate de înlocuire provizorie
 19. Decizii și dosare de evaluare
 20. Angajamente bugetare
 21. Documente cu circuit intern
 22. Documente a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurențe loiale sau care aduc atingere dreptului la proprietate intelectuală ori industrială sau care pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești
 23. Dispoziții de încasare
 24. Ordine de plată
 25. Facturi, extrase de cont, note contabile
 26.  Procesele verbale de constatare a contraventiilor
 27. Planul pentru controale tematice
 28. Proceduri operaționale formalizate