Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatat, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede la art.230 si art.231:        (1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare.
    (2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
    a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
    b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
    c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
    d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
    e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
    f) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
    g) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    h) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    i) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
    j) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
    k) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
    l) să beneficieze de dispozitive medicale;
    m) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
    n) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
    o) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
    p) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
    (2^1) În situaţia în care asiguraţii optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asiguraţi, pe baza consimţământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferenţă prin contractul-cadru, potrivit alin. (2^3).
       ART. 231
    Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 sunt următoarele:
    a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
    b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
    c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
    d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
    e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
    f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
    g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
    h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1).