Urmare adresei CNAS P8609/ 07.11.2022, vă informăm că prin Ordinul președintelui CNAS  nr. 890/ 25.10.2022 a fost modificat formularul specific corespunzător poziției 30 din Anexa 1 la Ordinul președintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

    • A fost actualizat formularul specific pentru medicamentul cu DCI: L01XE11.2 – Pazopanibum – sarcom de părți moi, subtipuri selectate.

În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare, în secţiunea “informaţii pentru furnizori – formulare și machete”, a fost publicat formularul specific L01XE11.2 în fişierul cu denumirea “Formulare specifice Ordin 890_2022”.
Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 890/2022 a fost piblicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 1063/02.11.2022.
În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.

 

Fișiere atașate

L01XE11.2 – Pazopanibum.pdf