În atenţia agenţilor economici!!!

 

Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ,,Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (publicat în M.O. nr. 716/05.09.2017, partea I)

 

Conform art. 6 alin. (1) din ORD. 1024/1582/934/2017- ,,Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.’’

 

În vederea evitării erorilor la completarea declaraţiei D112 şi eliminării riscului ca angajaţii să devină ,,neasiguraţi’’, producând un disconfort acestora atunci când solicită diverse tipuri de servicii medicale, reamintim că, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 1024/20.07.2017, ministrului muncii, şi justiţiei sociale nr. 1582/18.08.2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/16.08.2017 în Anexa nr. 7 la ,,Instrucţiuni de completare a formularului 112” la

 

C. Anexa nr. 1.2 ,,Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin

Secţiunea ,,Date de identificare a asiguratului”

 

5. Caseta ,,Data intrării în categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.

6. Caseta ,,Data ieşirii din categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.

Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" şi caseta "Data ieşirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia. şi nu are legătură cu modul de înregistrare şi gestionare a contractelor de muncă.

NOTĂ:

În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor fizice sau juridice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D 112 astfel:

 

Având în vedere prevederile Ordinului comun 1024/1582/934/2017, vă rugăm să verificaţi declaraţiile depuse şi să procedaţi la transmiterea lor conform instrucţiunilor cuprinse în ordinul mai sus menţionat.