Intrebari adresate Directiei Management si Economica si raspunsuri referitoare la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


Intrebare: Trebuie corelat termenul de raportare a situatiilor solicitate de CNAS conform adresei DG/597/24.02.2006 privind creantele inregistrate la FNUASS pentru concedii si indemnizatii cu termenul de finalizare de catre DGFP a situatiei centralizatoare privind drepturile si incasarile la FNUASS pentru concedii si indemnizatii.

Raspuns: Termenul de raportare a situatiilor conform adresei DG/597/2006 este data de 25 a lunii urmatoare celei in care se depun declaratiile.


Intrebare: Ce se intelege prin fondului brut de salarii al angajatorului? Intra in acest fond brut si indemnizatiile de concediu medical suportate de catre angajator?

Raspuns: DA.


Intrebare: In unitatile bugetare cu surse de finantare multiple pentru cheltuieli de personal (unitati medico - sociale etc.) evidenta cheltuielilor inregistrandu-se distinct, apar situatii in care pe o sursa se inregistreaza obligatii de plata iar pe alta suma de restituit (la 0,75%). Este posibila compensarea intre surse la latitudinea angajatorului?

Raspuns: Evidenta declaratiilor se tine pe angajator si nu pe sursa de venit.


Intrebare: Contributia pentru concedii si indemnizatii se achita de catre angajatori la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), unde depun si o declaratie cu obligatiile de plata catre bugetul de stat (Declaratia 100). Casa de asigurari de sanatate nu are evidenta platilor efectuate de agentii economici. Din acest motiv consideram necesara completarea anexei privind drepturile si obligatiile la FNUASS ale agentilor economici, transmisa de ANAF, cu drepturile si obligatiile privind contributia pentru concedii si indemnizatii - in vederea raportarii datelor solicitate de CNAS - Directia Creante (conform adresei DG/597 din 24.02.2006);

Raspuns: CNAS a solicitat ANAF incheierea unui protocol in vederea transmiterii de catre aceasta a platilor datorate la FNUASS, detaliat, pe angajatori, si nu raportate in suma globala cum se face in prezent.


Intrebare: Conform art. 4 (4) din OUG 158/2005 „cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului FNUASS." Avand in vedere ca cheltuielile cu indemnizatiile si concediile medicale platite de angajatori si deduse din contributia de 0,75% practic reprezinta o cheltuiala si, implicit, o plata, sa se stabileasca o modalitate de inregistrare atat a contributiilor de 0, 75%, ca venit al bugetului FNUASS, cat si partea dedusa de angajatori ca o cheltuiala si plata din bugetul.

Raspuns: REZOLVAT.


Intrebare: Sa ni se specifice modalitatea de lucru cu „marii contribuabili" care platesc contributiile la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Unde vor prezenta listele asiguratilor impreuna cu copia certificatelor de concedii medicale, certificate cumparate si eliberate in judetul nostru. Cum se vor tine evidentele si se vor inregistra deducerile? 

Raspuns: Angajatorii depun declaratia privind obligatiile de plata la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul. Art. 90 din O 60/32/2006, reglementeaza modul de gestionare a certificatelor medicale distribuite medicilor; De asemenea, Ordinul nr. 233/125/2006.


Intrebare: Dupa cate luni pot agentii economici sa solicite recuperarea sumelor achitate pentru concedii si indemnizatii din bugetul FNUASS? (in cazul unitatilor mici - nu au posibilitatea de a recupera din contributiile datorate pe intregul an financiar).

Raspuns: S-a elaborat procedura de restituire a sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care se suporta din FNUASS, care va fi aprobata prin ordin al presedintelui CNAS. - in faza de proiect.


Intrebare: Avand in vedere ca data maxima de efectuare a viramentelor pentru contributii este 25 a lunii urmatoare pentru luna la care se datoreaza, exista posibilitatea de modificare a Ord. 221 respectiv 269 privind termenul de depunere a raportarilor la casele de asigurari? Avem in vedere faptul ca o parte de angajatori depun anexele 3a, 3b, 3c anterior datei de 25, iar data la care ei fac efectiv viramentul este 25, motiv pentru care in anexele 3a si 3c la rubrica „virat" este trecuta valoarea 0. Normal ar fi sa depuna aceste raportari dupa data maxima la care se efectueaza viramentele pentru a exista o concordanta a datelor.

Raspuns: Termenul de depunere a listelor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate este reglementat in conformitate cu prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.


Intrebare: Datorita faptului ca fondul obtinut prin aplicarea procentului de 0,75% asupra fondului de salarii este foarte mic si sunt situatii in care nu se pot recupera cheltuielile efective din contributia aferenta lunilor uramatoare contribuabilii solicita aceste sume.Va rugam sa ne comunicati modalitatile de rambursare.Cum putem verifica daca are datorii la FNUASS? Casele teritoriale de Pensii au solicitat stagii de cotizare ale beneficiarilor de concedii medicale in cazul rambursarii de fonduri, noi de ce nu solicitam?

Raspuns: CNAS face demersuri in vederea obtinerii de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru plata indemnizatiilor pentru concediile medicale. Dreptul la indemnizatia de concediu medical este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii (0,75%).


Intrebare: Care este cota de contributie de asigurari sociale datorata asupra indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (potrivit art. 45), in cazul urmatoarelor categorii de persoane: -persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din OUG. nr. 158/2005; -persoanele ale caror contracte de munca au incetat potrivit art. 32 alin (1) si (2) din OUG nr. 158/2005. Intelegem ca potrivit art. 21 alin.(2) din Legea nr. 380/2005 privind bugetul asigurarilor sociale de stat, cota de 9,5% se aplica numai persoanelor prevazute la art. 21 alin (2) respectiv art. 5 alin.(1) pct.I si II din Legea nr. 19/2000, adica persoanelor cu contracte de munca, functionarilor publici, s.a.

In opinia casei teritoriale de pensii, cota de contributie de 9,5% se aplica si indemnizatiilor datorate persoanelor prevazute la art. 1 alin (2) din OUG. nr. 158/2005 precum si cele datorate persoanelor carora le-a incetat contractul de munca, desi art. 21 alin.(4) din Legea nr 19/2000 prevede ca acestia datoreaza integral cota de contributie, adica 29,25%.

Raspuns: In toate cazurile, contributia de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de 9,5% stabilita prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.


Intrebare: Angajamentele legale si bugetare se intocmesc in momentul platii concediilor si indemnizatiilor de concedii medicale?

Raspuns: DA.


Intrebare: Cum se inregistreaza primirea si decontarea imprimatelor medicale (inclusiv concediile medicale pe care le vom gestiona)?

Raspuns: Art 90 din Norme.


Intrebare: Cum se realizeaza evidenta analitica (pe angajatori) a sumelor incasate prin unitatile de trezorerie din contributii pentru concediile si indemnizatii de la persoane fizice si juridice deoarece declararea obligatiilor se face la casele de asigurari de sanatate, revenindu-ne si obligatia intocmirii balantelor analitice si a situatiilor centralizate privind recuperarea creantelor pentru contributia de concedii si indemnizatii solicitate de CNAS (solduri initiale, creante constituite incasari curente, sold final)?

Raspuns: Se va stabili prin protocol cu ANAF.


Intrebare: Prin interpretarea prevederilor art. 4, alin. 2, din OUG nr. 158/2005 cota de contributie de 0.75% se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt supuse impozitului veniturile brute realizate de persoanele fizice din mai multe surse de venit, impozitul calculat avand la baza venitul net impozabil stabilit prin diminuarea venitului brut cu cheltuielile deductibile aferente. Pe considerentele mentionate este necesara definirea "venitului supus impozitului pe venit" ca baza de calcul, prin asimilare cu venitul brut impozabil sau cu venitul net impozabil, pentru a nu da loc la interpretari.

Raspuns: Pentru persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din OUG nr. 158/2005, cota de 0,75% se aplica la venitul net, iar pentru persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din OUG nr. 158/2005, cota de 0,75% se aplica la venitul brut.


Intrebare: Declararea si plata contributiei la FNUASS pentru concedii si indemnizatii de catre persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajator, potrivit OG nr. 86/2003 si a Ordinului MFP nr. 1644/2003, intra in competenta exclusiva a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In conditiile date se constata oportunitatea transmiterii creantelor declarate si incasate la FNUASS, prevazute de OUG nr. 158/2005, pe forma prevazuta de Ordinul MFP nr. 650/2004. Concomitent cu transmiterea acestor date sunt necesare a fi valorificate si sumele declarate a fi compensate, conform titlurilor de creanta depuse de fiecare contribuabil la ANAF, valori ce urmeaza a fi inregistrate in evidenta caselor de asigurari de sanatate judetene.

Raspuns: Se va stabili prin protocol cu ANAF. Nota: Ordinul MFP nr. 650/2004 este abrogat!!


Intrebare: Este necesar a se reglementa acest aspect printr-un cadru legislativ adecvat, situatie motivata de faptul caexistarisculdublelor compensari(prin compensarea obligatiilor viitoare declarate la ANAF sau prin rambursari de sume din FNUASS de catre casele de asigurari de sanatate judetene) si implicit riscul unor deturnari de fonduri.

Raspuns: Nu exista acest risc. In cazul restituirilor de sume de la FNUASS, angajatorii vor depune dovezi din care rezulta sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care se suporta din FNUASS.


Intrebare: Membrii Consiliilor de Administratie si cenzorii nu sunt salariatii unitatilor si sunt remunerati cu indemnizatie din fondul de salarii. In Lista nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate de 7% si 6,5% sunt cuprinsi atat ca fond de salarii realizat, cat si numeric. Daca sunt cuprinsi numeric in declaratia pentru concedii si indemnizatii, se poate modifica transa cu numarul de zile de incapacitate care se suporta de catre angajator. Daca nu sunt cuprinsi, numarul de angajati difera in cele doua declaratii.

Raspuns: Angajatorii care au Consilii de Administratie, au peste 100 de angajati, astfel, numarul de zile pentru incapacitate temporara de munca nu se modifica.


Intrebare: Primariile, respectiv consiliile locale, desfasoara mai mute tipuri de activitati (activitate proprie, invatamant, ajutor social etc.), pentru care au conturi diferite. Acestea trebuie sa depuna o singura declaratie de concedii si indemnizatii, sau pe fiecare activitate in parte?

Raspuns: Evidenta declaratiilor se tine pe angajator - primarie, si nu pe sursa de venit.