Depunerea declaratiilor

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati Declaratie nominale privind obligatiile ce le revin fata de fondul national unic de asigurari de sanatate si dovada platii contributiilor.


Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati Declaratie privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.


Obligatia virarii contributiei

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.


Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile sociale de sanatate, cu exceptia persoanelor scutite de aceasta contributie conform legilor in vigoare.


Persoanele juridice sau fizice au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii in cota de 0,75% , aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie, acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.


Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5% si se aplica la venitul brut realizat. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dupa caz, stabilit potrivit legii, si se varsa la casa judeteana de asigurari de sanatate.


Persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa retina si sa vireze casei de asigurari de sanatate teritoriale contributia pentru sanatate datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari de sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor. Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de salarii.


Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) ("prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat") si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale


Important !

Angajatorii care au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate si care nu o respecta datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente, pentru intarzierea achitarii impozitelor. 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plata contributiei duce la diminuarea pachetului de servicii de baza. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.

De asemenea, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin organismele sale, are dreptul de a aplica masurile de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de sanatate si a majorarilor de intarziere. 


Plata concediilor medicale si a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre: 

a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asigurati; 

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical; 

c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical. 


Distributia vignetelor pentru carnetele de asigurat ale angajatilor

(Extras din Ordinul CNAS nr. 43/11.04.2000)

Persoanele juridice sau fizice care au angajat personal salariat vor distribui vignetele salariatilor proprii, angajati cu contract de munca individual sau, dupa caz, cu conventie civila de prestari servicii. 


Vignetele se vor ridica lunar de catre angajatori de la casele de asigurari de sanatate, in baza declaratiei privind achitarea obligatiilor de plata a contributiei la asigurarile sociale de sanatate si a listelor nominale, actualizate trimestrial, pentru persoanele asigurate, pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate. 


Pentru persoanele aflate in intretinerea acestora - si anume: sot, sotie, parinti, bunici (inclusiv persoanele cu handicap de gradul I sau II) -, vignetele lunare vor fi distribuite de platitorii contributiei, persoane juridice unde sunt incadrate, pe baza declaratiei fiscale, in conditiile Ordonantei de Guvern nr. 73/1999 si Ordinulului Ministrului Finantelor nr. 1139/1999. 


Persoanele fizice care desfasoara activitati numai pe baza de conventie civila, nu sunt pensionari si nu au contract individual de munca, pentru ridicarea vignetelor lunare, vor face optiune prin declaratie pe propria raspundere pentru unul din locurile de munca unde presteaza activitatea.