În atenția agenților economici

 

Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 716/05.09.2017, partea I, a ordinului pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ,,Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, dorim să informăm agenții economici asupra unor aspecte privind aplicarea  respectivului ordin și modalitatea de completare a declarației.

Conform art. 6 alin. (1) din ORD. 1024/1582/934/2017- ,,Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.’’

În vederea evitării erorilor la completarea declarației D112 și eliminării riscului ca angajații să devină ,,neasigurați’’, fapt ce ar produce un disconfort acestora atunci când solicită diverse tipuri de servicii medicale, reamintim că, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului finanțelor publice nr. 1024/20.07.2017, ministrului muncii, și justiției sociale nr. 1582/18.08.2017 și al ministrului sănătății nr. 934/16.08.2017 în Anexa nr. 7 la ,,Instrucțiuni de completare a formularului 112” la punctul C. Anexa nr. 1.2 ,,Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin,  Secțiunea ,,Date de identificare a asiguratului”, se completează după cum urmează:

 

Nr. 5. Caseta ,,Data intrării în categoria de asigurat”

- se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.

 

Nr. 6. Caseta ,,Data ieșirii din categoria de asigurat”

- se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului.

 

Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" și caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația și nu are legătură cu modul de înregistrare și gestionare a contractelor de muncă.

 

NOTĂ:

 

În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândește calitatea de asigurat conform legii, iar obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor fizice sau juridice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz.

Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, aceste persoane nu datorează contribuție de asigurări de sănătate, în condițiile legii, fiind raportate de angajator prin declarația D 112 după cum urmează:

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului comun 1024/1582/934/2017, vă rugăm să verificați declarațiile depuse și să procedați la transmiterea lor conform instrucțiunilor cuprinse în ordinul mai sus menționat.