1. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial:

 

- cerere tip – se ridică de la ghişeu, sau descarca de aici

            - copia actului de identitate;

- dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei   

     acestuia;

 

  1. în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial:

 

- cerere tip – se ridică de la ghişeu, sau descarca de aici

            - copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de  identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional;

          - cardul naţional emis iniţial;

     - dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

 

  1. alte situaţii justificate:

 

     - cerere tip – se ridică de la ghişeu, sau descarca de aici

          - copia actului de identitate;

          - dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia;

 

Contravaloarea cardului duplicat este de 13, 69 lei si poate fi achitata cu numerar la caseria CAS Sibiu din Bulevardul Mihai Viteazu nr. 4 sau prin mandat postal, la orice oficiu al C.N. Posta Romana, in contul RO05TREZ5765005XXX000196 deschis la Trezoreria Sibiu, CUI 11342530 – CAS SIBIUPe ORDINUL DE PLATĂ şi MANDAT POŞTAL la explicaţii ,obligatoriu trebuie trecut CNP-ul si CARD NAŢIONAL DUPLICAT.

 

  1. în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate:

 

          - cerere tip – se ridică de la ghişeu, sau descarca de aici

          - copia actului de identitate;

          - cardul naţional emis iniţial.

 

 

          Până la eliberarea cardului duplicat, dovada calităţii de asigurat se face cu o adeverinţă de înlocuire a cardului naţional şi care are o valabilitate de 60 zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat.

 

          Începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

         Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se eliberează la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă, al cărei model se poate ridica de la ghişeu.

         Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

Pentru persoanele, care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.