Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala transfrontaliera

            In conformitate cu prevederile HG 304/2014, rambursarea contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care s-au deplasat într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical se soluţionează in baza unei cereri scrisă a asiguratului respectiv părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, sau o persoană împuternicită de acesta, însoţită de documente justificative:

 

 Traducerea în limba română a documentelor justificative de către un traducător autorizat este în responsabilitatea casei de asigurări de sănătate.

   

Documente necesare obtinerii autorizarii prealabile:

          * Tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile şi criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii autorizării prealabile:

 Nr. crt.

Tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile

Criterii de îndeplinit pentru obţinerea autorizării prealabile

1.

PET-CT în regim ambulatoriu

Bilet de trimitere însoţit de decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative

2.

Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru următoarele tipuri de tratament:

a) implant sau înlocuire de defibrilator cardiac;

b) endoprotezare articulară tumorală;

c) implant segmentar de coloană;

d) bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive;

e) naşterea

Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi într-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical, ţinând seama de starea de sănătate actuală şi de evoluţia probabilă a bolii asiguratului, şi deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical. În acest caz se va prezenta un raport medical întocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, judeţean aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere este prevăzut în anexa nr. 1.

 După întocmirea notei de calcul CAS Sibiu solicită CNAS acordare de prevedere bugetară . Rambursarea se efectuează în termen de maximum  60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară de către CNAS.

1.Cerere de rambursare a cheltuielilor reprezentand asistenta medicala transfrontaliera

1.1 Cerere pentru acordarea autorizării prealabile

2. Raport medical al pacientului care solicita autorizarea prealabila