Precizări privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare      

 

Având în vedere:

- sesizările primite de la Centrul Solvit România prin adresa nr. K1/335/13.03.2018 înregistrată la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu nr. RV/2098/14.03.2018, respectiv de la Comisia Europeană – Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune prin e-mailurile înregistrate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu nr. AC/5693/09.05.2018, AC/5694/09.05.2018, AC/6245/24.05.2018, AC/6230/24.05.2018, RV/4472/07.06.2018 cu privire la dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte obţinerea documentului portabil S1 pentru lucrătorii frontalieri, respectiv pentru pensionarii care îşi schimbă reşedinţa într-un alt stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, 

- art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), potrivit căruia regulamentele europene şi deciziile sunt obligatorii în toate elementele acestora și se aplică direct în toate țările Uniunii Europene (UE)

- că statelor din Spaţiul Economic European, respectiv Confederaţia Elveţiană le sunt incidente prevederile regulamentelor europene, respectiv deciziilor,

- prevederile art. 17, 22,  24, 25, 26 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială,

- prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE,

- prevederile Deciziei Comisiei Administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială nr. S6/2009 privind înregistrarea în statul membru de reședință în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și întocmirea evidențelor prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

 

precizăm următoarele:

 

  1. Referitor la emiterea documentului portabil ( DP) S1:

 

I.1. Referitor la dovada reşedinţei, respectiv a faptului că persoana nu este asigurată în statul de reşedinţă:

 

Persoana asigurată şi/sau membrii săi de familie, solicitantul de pensie, respectiv pensionarul şi/sau membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să se înregistreze la instituția de la locul de reședință. Dreptul acestora la prestații în natură în statul membru de reședință este atestat printr-un DP S1 care se eliberează de instituția competentă la cererea persoanei solicitante sau la cererea instituției de la locul de reședință.

Instituția de la locul de reședință informează instituția competentă asupra înregistrării persoanei interesate, precum și asupra oricărei modificări sau anulări a acestei înregistrări. Notificarea va fi efectuată de îndată ce instituția de la locul de reședință dispune de informațiile esențiale în acest sens.

Prin urmare pentru a putea beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul statului membru de reşedinţă, deţinătorul DP S1 este obligat să se înregistreze, prezentând acest document instituţiei de la locul de reşedinţă. Data înregistrării devine data de la care costurile prestaţiilor în natură sunt rambursabile în situaţia în care această dată succede datei  la care este dobândit dreptul la prestații în natură în temeiul legislației statului membru competent, așa cum este indicată în documentul care certifică dreptul la prestații sociale, respectiv în DP S1.

Instituţia de la locul de reşedinţă nu va înregistra deţinătorul DP S1 în cazul în care acesta fie nu are reşedinţa în statul membru respectiv, fie  este asigurat în acest stat.

 

            Concluzie:

 

Documentul prin care instituţia competentă este informată de către instituţia de la locul de reşedinţă cu privire la înregistrarea deţinătorului DP S1 ( partea B de la formularul E106, E109, E120 şi E121 sau SED-ul 073) reprezintă în sine o dovadă că persoana în cauză are reşedinţa pe teritoriul statului membru respectiv şi că nu este asigurată în acest stat. Totodată solicitarea de către instituţia de la locul de reşedinţă, prin intermediul formularului E107 sau similar, reprezintă dovada că persoana în cauză are reşedinţa pe teritoriul statului membru respectiv şi că nu este asigurată în acest stat.

 

I.2 Referitor la solicitarea documentului portabil A1:

 

Documentul portabil A1 este documentul care atestă care este legislaţia aplicabilă în cazul lucrătorilor salariaţi sau independenţi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat decât statul competent sau în caz de pluriactivitate ( desemnează situaţia în care un lucrător desfăşoară simultan sau alternativ activităţi salariate şi/sau independente pe teritoriul a două sau mai multe state membre). Pe durata desfăşurării activităţii în străinătate, lucrătorul trebuie să prezinte documentul A1 autorităţilor din statul membru gazdă, întrucât în absenţa acestuia autorităţile respective pot impune afilierea la sistemul de securitate socială al statului membru gazdă şi plata contribuţiilor aferente în statul membru gazdă. Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia competentă să elibereze documentul portabil A1, în situaţia în care legislaţia aplicabilă în materie de securitate socială aplicabilă unei persoane este cea din România.

 

Concluzie:

 

lucrătorilor salariaţi sau independenţi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat decât statul competent sau în caz de pluriactivitate;

urmează o formă de învăţământ superior în România şi care merg să studieze într-un alt stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în cadrul unor programe ale Uniunii Europene ce au drept scop schimburile de studenţi ( ex. programul Erasmus);

sub incidenţa art. 326 din Codul Penal, cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi prin urmare încadrarea în categoria lucrătorului frontalier;

 

  1. Referitor la verificarea statutului de asigurat în cazul eliberării formularelor europene

 

Potrivit art. 222 şi 266 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin dispoziţiile OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

 

În cazul persoanelor care se încadrează în categoria celor care realizează:

- venituri din salarii şi asimilate salariilor, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

- venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru persoanele care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către A.N.A.F. în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale.

 

Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei, prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concluzie:

 

Confederaţia Elveţiană  este atestat prin emiterea unui document de deschidere de drepturi, casele de asigurări verifică statutul de asigurat al persoanei doar în cazul acestor documente.

nefiind necesar ca la momentul emiterii acestuia, persoana în cauză să aibă statutul de asigurat;

revine instituţiilor fiscale.

 

  1. Referitor la traducerea documentelor

 

Potrivit art. 76 alin. (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului

European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare „ autorităţile, instituţiile şi jurisdicţiile dintr-un stat membru nu pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate, în temeiul faptului că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat membru, în cazul în care această limbă este recunoscută ca limbă oficială a instituţiilor Comunităţii, în conformitate cu articolul 290 din tratat.”

 

Concluzie: