Întrebări frecvente  actualizat:  13.04.2021

 

 

1. Cum verific dacă figurez ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

R: Verificarea calității de asigurat se poate face on-line, ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS,  la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

 

2. Cum pot deveni persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă nu sunt angajat sau nu realizez venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate?

R: Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212).

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. Baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

(Exemplu de calcul contribuție datorată, dacă D212 se depune în luna martie 2021: baza de calcul = 6 X 2.300 lei (valoarea salariului minim brut pe țară) = 13.800 lei x 10% (cota de contribuție) = 1.380 lei)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația D212 se poate depune:

Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul ANAF (www.anaf.ro).

(Art. 180 alin. (3) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015)

 

3. Cine poate beneficia de calitatea de coasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

R: Pot beneficia de calitatea de coasigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

(Art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul  nr. 1549/2018)

 

4. Cum  pot dobândi calitatea de coasigurat părinții/soțul/soția unei persoane asigurate?

R: Persoana angajată va solicita angajatorului declararea părinţilor/soţiei/soţului în categoria  persoanelor coasigurate, prin intermediul declarației fiscale D112.

Persoanele care se află în întreţinerea unei persoane asigurate care nu este salariată,   beneficiază de coasigurare dacă depun la casele asigurări de sănătate unde doresc să se înscrie, următoarele documente:

(Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat)

 

5. Sunt asigurat, dar nu am card național de sănătate emis. Pot beneficia de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate?

R: Asigurații pentru care nu  a fost emis cardul de sănătate beneficiază de servicii medicale în baza verificărilor efectuate de către furnizorii de servicii medicale pe portalul http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. În situația în care cardul nu a fost încă emis, nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de înlocuire a cardului național de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale.

(Art. 7 alin (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1549/2018, cu modificările şi completările ulterioare)

 

6. Cardul național de sănătate este emis, dar nu l-am primit. Ce trebuie să fac?

R: În cazul în care cardul a fost emis, dar operatorul de servicii poştale nu a reuşit să vi-l predea la adresa de domiciliu, cardul dumneavoastră este transmis la casa de asigurări de sănătate de care aparțineți, de unde îl puteţi ridica personal.  

Datele de contact ale tuturor caselor judeţene sunt disponibile pe site-ul CNAS la următorul link:http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html .

(Art. 5 alin. (7) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

 

7. Am pierdut cardul de sănătate/mi-a fost furat/mi-am schimbat numele. Cum pot obține un nou card?

R: Cardul duplicat se  eliberează în baza  următoarelor documente:

Cererea va fi completată şi semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate al titularului (sau, după caz, şi a împuternicitului). Documentele necesare pentru eliberarea cardului duplicat pot fi transmise și prin poștă electronică către casa de asigurări de sănătate. 

(Ordinul președintelui CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate - art.4 alin. (2) pentru pierdere/furt şi art. 4 alin. (3) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național emis inițial, cu returnarea acestuia)

 

8. Care este valabilitatea cardului național de asigurări de sănătate?

R: Perioada de valabilitate a cardului național de sănătate este de 7 ani, cu excepția cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2014, a căror valabilitate a fost prelungită cu încă alți 7 ani. Prelungirea valabilității cardului se face în mod automat în sistemul informatic.

Astfel, cardurile de sănătate emise în anul 2013 sunt valabile până în anul 2027, iar cardurile de sănătate emise în anul 2014 sunt valabile până în anul 2028.

Toate celelalte carduri emise după data de 31 decembrie 2014 au valabilitate 7 ani. De exemplu, un card de sănătate emis  în  ianuarie  2015 este valabil până în ianuarie 2022.

(Art. 6^1 din HG nr. 900/2012 cu modificările şi completările ulterioare)

 

9. Cum pot obține cardul european de asigurări de sănătate (CEASS/EHIC)?

R: Cardul european de asigurări de sănătate se obţine în urma unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate de care aparţineţi, însoţită de copia actului de identitate. În 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cardul este emis  și transmis prin servicii poștale la adresa menționată în aceasta.

(Capitolul II, pct.2.1, 2.2, 2.3 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe accesând link-ul http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

 

10. Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări de sănătate, dacă sunt asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din România?

R: Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS/EHIC) oferă titularului dreptul la servicii medicale necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, indiferent de scopul șederii, fie că este turistic sau legat de activități profesionale sau de studii. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi folosit pentru tratament medical planificat.

(Decizia nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate)

Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în care se deplasează titularul cardului și nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru respectiv. Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. 

(Art. 19, 27 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare; art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe informaţii despre serviciile care se acordă în baza cardului, respectiv modul de utilizare al acestuia pe teritoriul altor state accesând  următoarele link-uri: 

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1737

 

11. Am depăşit vârsta de 18 ani, dar sunt, în continuare, elev/student. Cum pot să-mi menţin calitatea de asigurat de sănătate?

R: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, dacă nu  realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor.

(Art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal)

Pentru menținerea calității de asigurat, tinerii cu vârsta de peste 18 ani vor depune/transmite casei de asigurări de sănătate de care aparţin copia actului de identitate valabil la data solicitării, precum şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, vor  transmite  la casa de asigurări un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale.

(Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordinul CNAS nr. 1549/2018)

 

12. Care este stagiul minim de cotizare necesar pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Exemplul nr. 1 - Situație în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

luna                      12        11        10        9        8        7       6        5        4       3       2       1

zile lucrătoare      19         22       23      20      23      22     21      22      20     22     20     21

zile de stagiu        19        20       13      20      13      21     21      22      20      22     20     21

- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; (...) - luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului. În acest caz condiţia de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 - 6).

(2) În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puţin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 - Situaţie în care nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

____________________________________________________________________

luna                       12      11      10      9       8       7      6       5       4       3       2       1

zile lucrătoare       19      22       23    20    23      22     21     22     20    22    20     21

zile de stagiu        10      19       16    10    13        5     21      22    10     22    20    16

____________________________________________________________________

 În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 - 6).

Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile. Diferenţa este de 15 zile. În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 - 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii şi indemnizaţii.

(Art.7 din Ordin MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017)

Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații beneficiază de concedii şi indemnizaţii, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul unor situaţii de excepţie, respectiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin Hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, riscului maternal, carantinei, precum şi în cazul izolării (infectării cu Covid-19).

(Art. 7 din OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare)

 

13. Ce trebuie să fac dacă nu sunt angajat și vreau să mă asigur pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

R: Persoanele fizice care nu au încheiate raporturi juridice de muncă cu un angajator şi nu realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor şi nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în  baza unui  contract de asigurare.

Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Contractul poate fi încheiat pentru o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat, ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Venitul ales nu poate fi mai mic decât valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii şi nu poate depăși valoarea a 12 salarii minime.

(Art.3 alin (3) şi art. 10 alin (3) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării.

(Art. 6, alin (6) din O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)

Contribuţia lunară de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% şi se aplică asupra venitului înscris în contract.

(Art. 265 alin (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 220^7 alin. (1) din Codul fiscal; art. 5 din Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017; art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

 

14. Cum beneficiez de monitorizarea stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu, dacă sunt infectat cu virusul SARS-CoV-2 , dar nu sunt înscris pe lista unui medic de familie sau medicul de familie pe lista căruia sunt înscris nu mai deține praxisul?

R: Monitorizarea zilnică a stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2, care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie, este efectuată de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (Ordin MS nr. 1513/2020)