20.04.2015 - Solutionare contestatii CONTRACTARE 2015

________________________________________________________

17.04.2015 - ANUNT MODIFICARE CALENDAR CONTRACTARE 2015
 

Avand in vedere volumul mare de documente supuse verificarii pentru furnizorii de:

  1. servicii medicale spitalicesti   
  2. servicii medicale paraclinice – imagistica si radiologie medicala, inclusiv echografii efectuate in cabinete de  specialitati clinice si radiografii dentare efectuate in cabinete de medicina dentara
  3. servicii medicale paraclinice – analize de laborator

calendarul de contractare se modifica astfel:
 

1. Afisarea listei cu furnizorii admisi/respinsi la contractare - 19 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

 

2. Termenul limita de depunere a contestatiilor -  20 aprilie 2015, ora 12

Nota: contestatiile se depun in scris la secretariatul  CAS Calarasi


3. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor - 21 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

____________________________________________________________

16.04.2015 - ANUNT MODIFICARE CALENDAR CONTRACTARE 2015

Pentru furnizorii de:

  1. servicii medicale spitalicesti   
  2. servicii medicale paraclinice – imagistica si radiologie medicala, inclusiv echografii efectuate in cabinete de  specialitati clinice si radiografii dentare efectuate in cabinete de medicina dentara
  3. servicii medicale paraclinice – analize de laborator

calendarul de contractare se modifica astfel:
 

1. Afisarea listei cu furnizorii admisi/respinsi la contractare - 17 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

 

2. Termenul limita de depunere a contestatiilor -  18 aprilie 2015, ora 12

Nota: contestatiile se depun in scris la secretariatul  CAS Calarasi


3. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor - 20 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

___________________________________________________________

10.04.2015- IMPORTANT !

IN  ATENTIA  TUTUROR  FURNIZORILOR

Va  reamintim ca aveti obligatia transmiterii si in format electronic, cu  semnatura electronica extinsa a tuturor documentelor  care stau la baza incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, conform opis-ului pentru fiecare tip de servicii.

Pentru detalii  transmitere  si acces la platforma electronica de incarcare date, contactati telefonic ( interior 123) Ing.Gheorghe Nedelcu.

_______________________________________________________________

09.04.2015- Procedura privind transmiterea ON-LINE a documentelor necesare incheierii contractelor, asumate prin SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA

Vă reamintim că, până în data de 14.04.2015, aveți obligația să transmiteți documentele pentru încheierea actului adițional și a contractelor pentru anul 2015, atât în format pe hârtie, cât și în format electronic, așa cum prevede articolul 18, alineatul (1), din HG 205/2015 (Modificarea HG 400/2014):

   ” (1) Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma <<conform cu originalul>> şi semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor."

Pentru transmiterea documentelor  în format electronic asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal, furnizorii de servicii medicale care utilizeaza aplicațiile SIUI-Desktop CNAS, vor proceda în felul următor:

1. Se introduc sau se actualizează datele existente în meniul Administrare, opțiunile:

a. Date unitate
b. Angajați
c. Documente
d. Conturi bancare
e. Program de lucru
f.  Subunități

2. Transmiterea datelor ON-LINE: din meniul Raportări, se alege opțiunea  Export Date …, click Înainte, se alege tipul de raportare ”Raportare date contractare furnizor – ”, click Înainte , se alege luna de raportare, click Înainte, se alege opțiunea Export Online, click Înainte și se așteaptă finalizearea cu succes a raportării .

______________________________________________________________

02.04.2015- Calendar de contractare 

1. Depunerea cererilor insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare prelungirii, incheierii si negocierii contractelor pe domenii de asistenta medicala- 08 aprilie -14 aprilie 2015, in intervalul orar 8 - 16

2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi la contractare - 16 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

3. Termenul limita de depunere a contestatiilor -  17 aprilie 2015, ora 16

Nota: contestatiile se depun in scris la secretariatul  CAS Calarasi

4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor - 20 aprilie 2015

Nota :  afisarea se va face la sediul si pe  site-ul  CAS Calarasi

5. Negocierea contractelor si a clauzelor contractuale -20 aprile – 24  aprilie 2015

6.  Data limita pentru finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor27 aprilie 2015

NOTA : Informatii detaliate privind contractarea, precum si documentele necesare, pe tipuri de asistenta medicala, pot fi vizualizate pe site-ul Casei de asigurari de sanatate.

Furnizorii interesati sunt rugati sa acceseze permanent site-ul CAS Calarasi, pentru a beneficia de toate informatiile necesare, care vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate si datele la care vor avea loc eventuale intalniri cu reprezentantii furnizorilor, in functie de specificul fiecarui domeniu de asistenta medical

_________________________________________________________________

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS CALARASI LA DATA DE 31 MARTIE 2015

Avand in vedere prevederile HG nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anii 2014-2015 cu modificarile si completarile  cuprinse in HG nr.  205/2015, aplicabile de la data de 01 aprilie 2015, aveti obligatia depunerii la CAS Calarasi, pana cel tarziu in data de 08 aprilie 2015, declaratia pe proprie raspundere prevazuta la articolul  I, punctul 5, din HG nr. 205/2015, completata dupa modelul anexat .

Facem precizarea ca in situatia in care se constata de catre autoritatile/organele abilitate, ca urmare a unor sesizari/controale ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate, incalcarea dispozitiilor prevazute la articolul  mentionat, contractul se reziliaza de plin drept.

 In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate a fost reziliat in conditiile prevazute anterior,  casele de asigurari de sanatate nu vor mai intra in relatii contractuale cu furnizorii respectivi timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de asigurari de sanatate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, inregistrarea in niciun alt contract a entitatilor care preiau drepturile si obligatiile acestora sau care au acelasi reprezentant legal si/sau acelasi actionariat. <Declaratia este atasata.>

_________________________________________________________________

31.03.2015- ANUNT IMPORTANT IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Pentru luna aprilie 2015 vor fi incheiate acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2014, pentru asiguarea continuitatii acordarii asistentei medicale cu furnizorii aflati in contract cu CAS Calarasi.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna aprilie 2015.

Informatii despre procesul de contractare vor fi publicate in zilele urmatoare.

Fișiere atașate

CALENDAR CONTRACTARE 2015.doc Procedura contractare 2015.doc Declaratie contractare 2015.doc Tabel rezolvare contestatii Dispozitive medicale.doc