DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ASIGURAT,

RESPECTIV DE ASIGURAT FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare Art. 20 - Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţa, eliberat de C.A.S., potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

1. COPIII cu VARSTA DE PANA LA 18 ANI:

- act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

Persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate).

2. TINERII CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 18 SI 26 DE ANI:

- act de identitate
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
- adeverinţa de elev sau student;

3. TINERII CU VÂRSTA DE PÂNA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:

- act de identitate
- document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
- un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

4.SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI ÎN ÎNTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:

- acte de identitate
- documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie cu persoana asigurată
- documente care sa ateste calitatea de asigurat a celui care coasigura
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
- declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă

5.BENEFICIARII Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

- act de identitate
- documente doveditoare care să ateste că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii

6.PERSOANELE CU HANDICAP:

- act de identitate
- certificat de încadrare într-un grad de handicap
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate

7.BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE ÎN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii până la vindecarea respectivei afecţiuni:

- act de identitate
- adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

8.FEMEILE ÎNSARCINATE SAU LĂUZE:

- act de identitate
- adeverinţa medicală
- certificat de naştere al copilului - pentru lăuze
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară

9.PERSOANELE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani:

- actul de identitate
- decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Mun.Bucureşti

10.PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:

- actul de identitate
- carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

11.PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:

- adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care să rezulte că se află în această situaţie

12.Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

- actul de identitate
- adeverinţa eliberată de Agentia de plati sociale, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

13.Persoanele care au calitatea de PENSIONARI:

- actul de identitate,
- cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara (în cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei)
- declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.

14. Persoanele care se află în EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

- adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija

căreia se află persoana

15. PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute:

- adeverinţa emisă de unităţile centrale de cult
- declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

16. Persoane care au calitatea de platitori:

- actul de identitate,

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, daca plateste la venitul minim pe economie

- chitanta

ATENŢIE

Asiguratul are obligatia de a anunta în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie si C.A.S. despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobândire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.

În conditiile în care persoanele beneficiare ale documentului prevazut mai sus nu mai îndeplinesc una dintre conditiile în baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut înceteaza de drept de la acea data.

Persoanele încadrate la pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Şi 14 beneficiaza de adeverinata de asigurat, eliberata de C.A.S. pe baza documentelor prevazute la categoria din care fac parte, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

1). nu figureaza în baza de date a C.A.S., precum si în baza de date transmisa de A.N.A.F. în baza protocolului încheiat cu C.N.A.S., cu venituri impozabile pentru care au obligatia platii contributiei. În situatia în care se constata ca realizeaza astfel de venituri, pentru care platesc contributia curenta sau nu realizeaza venituri la data verificarii, se elibereaza adeverinta de asigurat;

2). în cazul în care persoanele solicitante realizeaza venituri, pentru care nu au început plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pâna ce acestea nu încep sa plateasca contributia curenta.

Persoanele încadrate la pct.1, 9, 10, 11, 12 şi 13 pot face dovada calităţii de asigurat, până la obţinerea adeverinţei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi.

Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat/coasigurat

SE VERIFICA CALITATEA DE ASIGURAT PE ULTIMII 5 ANI