Colectarea contributiei

Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de angajator, precum şi a contribuţiilor datorate de persoanele fizice obligate să se asigure se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Depunerea declaratiilor 

Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Obligatia virarii contributiei

Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Angajatorii au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze lunar în contul deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe, contribuţia datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă, raportat la fondul de salarii realizat.

Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege totalitatea sumelor constituite şi utilizate de persoanele fizice şi juridice pentru plata drepturilor salariale sau/şi drepturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Pentru perioada în care angajatorii suportă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, aceştia au obligaţia de a plăti contribuţia stabilită de lege, pentru salariaţii aflaţi în această situaţie.

Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond.