Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1945/2023 privind aprobarea condiţiilor de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării şi a listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deţine sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării

546/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2033/2023 privind aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, pentru anul 2023, începând cu data de 1 iulie

560/2023

3.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 479/2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

563/2023

4.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 480/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

564/2023

5.

Legea nr. 179/2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

567/2023