Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 82/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

49/2023

2.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 81/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

52/2023

 

3.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 140/2023 privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice şi antitermice cu administrare orală, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 3 luni

55/2023

4.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 84/7/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

56/2023

5.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 4/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

56/2023

6.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

59/2023