Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru aprobarea utilizarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi - Spitalizare Zi

Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 228 din 3 aprilie 2007


Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate


Având în vedere:


În temeiul dispozitiilor:


emite urmatorul: 

O R D I N


Art. 1 (1) În vederea colectarii si raportarii de catre spitale a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi, (denumit în continuare SMDPZ), se aproba utilizarea aplicatiei „ SpitalizareZi”. 

(2) Aplicatia se descarca de pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, www.cnas.ro sau de pe pagina web a Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, www.snspms.ro.

(3) Spitalele care au aplicatii proprii pentru colectarea SMDPZ trebuie sa raporteze datele conform specificatiilor tehnice ale fisierului de export furnizate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar.

Art. 2 Spitalele vor raporta trimestrial, pâna la data de 5 a lunii imediat urmatoare fiecarui trimestru încheiat, în format electronic, SMDPZ aferent pacientilor care au fisa de spitalizare de zi închisa în trimestrul precedent, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr.1782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

Art. 3 Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS).

Art. 4 Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar si spitalele care raporteaza date privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRESEDINTE,

Dr. Vasile CIURCHEA


 Descarcati Aplicatia spitalizareZI mai jos

Fișiere atașate

5. Utile.rar 4. SpecificatiiTehnice.rar 3. Manual de utilizare.rar 2. KIT SpitalizareZi v1.0 Fara AccessRuntime.rar 1. KIT SpitalizareZi v1.0 Cu AccessRuntime.rar