REGLEMENTĂRI/PROCEDURI PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE PERSOANELOR CARE PROVIN DIN ZONA DE CONFLICT ARMAT DIN UCRAINA

 

Prin prezenta vă readucem la cunoştinţă următoarele:

1.Reglementări legislative referitoare la cetăţenii străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina:

Enumerăm categoriile de persoane ce sunt evidențiate în cadrul reglementărilor OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina –astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 20/2022:

- cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare;
- cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care solicită protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată.

2.Informații privind aplicația ce se va utiliza de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispositive medicale:

Pentru toate persoanele străine, provenite din zona de conflict, ce se includ în prevederile OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina –astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 20/2022 furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispositive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Iași trebuie sa le acorde servicii medicale folosind numerele unice temporare de identificare obținute din platforma e-pias.casan.ro (https://e-pias.casan.ro:443).
Furnizorii trebuie să se asigure de îndeplinirea condțiilor tehnice - acces la internet, folosire corectă semnatură și credențiale.
Aplicația nu va valida informații introduse în cazul în care nu se introduc minim datele unui document.
Nu există restricții la nivelul aplicației privind documentele a căror dată de valabilitate a expirat (este posibil ca o parte din aceste persoane să nu fi avut posibilitatea actualizării documentelor în contextul creat).
In aplicațiile desktop de raportare a serviciilor, furnizorii au posibilitatea de a introduce aceste persoane la rubrica pacienți străini, folosind codul obținut din platformă.
Se pot acorda servicii medicale, rețete, bilete de trimitere, folosind machetele din aplicație, și alegând din selectorul aplicației categoria : persoane străine, și cod de asigurare ALTE4
Se pot acorda rețete în mod obișnuit FĂRĂ a fi nevoie de a folosi formulare terapeutice - acestea au aplicabilitate doar pentru cetățenii români.
Furnizorii trebuie să selecteze din aplicație, la acordarea de servicii/prescripții, datele din zona Pacienți Străini – atenție la tab selector.
Furnizorii nu trebuie să încerce introducerea de înregistrări în aplicațiile SIUI folosind macheta centralizatoare Consultații - se folosesc machetele de Servicii, Rețete, Bilete etc.
Macheta Consultații este macheta centralizatoare folosită în mod specific la agregarea tuturor înformațiilor medicale ale pacientilor români, pentru a putea fi transmise în mod compact în DES (Dosarul Electronic de Sănătate)
Furnizorii nu trebuie să încerce introducerea de înregistrari în aplicațiile SIUI înregistrari în macheta Formulare Terapeutice pentru cetățenii străini – Ordinului nr.15/2022 nu face nici un fel de referire la necesitatea acestui formular pentru acordare de servicii/prescripții medicale.
Pentru toate persoanele străine, provenite din zona de conflict, ce se includ în prevederile OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina –astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 20/2022 serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

3. Alte precizări:

Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Iași, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele menționate şi să păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există.
De asemenea, furnizorii au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate acestor personae şi pentru care întocmesc facturi distincte; facturile însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ale documentelor de identitate, dacă acestea există, sau copii ale documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu deţin documente de identitate, sunt raportate lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală în vederea decontării.