Pachetul minimal de servicii – în sistemul asigurarilor sociale de sanatate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție.

 

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară

Iunie 2018

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară

1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;

1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;

1.4. Consultaţii de planificare familială;

1.5. Servicii de prevenţie;

1.6. Activităţi de suport.

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie.

1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz.

 1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei Acestea includ luarea în evidență a gravidei, supravegherea sarcinii și urmărirea lehuzei.

 1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială, includ: a) consilierea persoanei privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive.

 1.5. Servicii de prevenţie

1.6 Activităţi de suport Acestea includ examinarea pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condiţiile stabilite prin norme.

2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum si costurile altor activităţi de suport, altele decât cele de la pct.

1.6.

NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

 

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

Iunie 2018

1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

 1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;

1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei;

1.1. Serviciile medicale - pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

 1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament.

 1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei.

1 2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Tipuri de servicii medicale incluse în pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie

 

Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistența medicală spitalicească

Iunie 2018

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi sunt prevăzute în norme.

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă și de zi și se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat

Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

Iunie 2018

Servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat incluse în pachetul minimal

 

 

1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.

 2. Transport sanitar neasistat.

 NOTĂ: Detalierea și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară

Iunie 2018

Acte terapeutice incluse în pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară

Pachetul minimal cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice:

a. Activități profilactice

b. Tratamente odontale

c. Tratamentul parodontitelor apicale

d. Tratamentul afecțiunilor parodonțiului

e. Tratamente chirurgicale buco-dentare

f. Tratamente protetice

g. Tratamente ortodontice

NOTĂ: Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgență și condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.