Pachetul de servicii de bază se acordă asiguraților și cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul asigurații.

 

Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistența medicală spitalicească

Iunie 2018

Servicii incluse în pachetul de servicii medicale de bază pentru asistența medicală spitalicească și condiții pentru acordarea acestora

1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.

2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

 a) spitalizare continuă;

 b) spitalizare de zi.

3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic.

4. Criteriile de internare în spitalizare continuă și factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă, sunt prevăzute în norme.

5. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic.

6. Criteriile de internare în spitalizare de zi, lista afecţiunilor / diagnosticelor - caz rezolvat medical, lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală, lista serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi, precum și tarifele maximale aferente acestora sunt detaliate în norme.

7. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.

Pachetul de servicii medicale de baza pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

Iunie 2018

Serviciile incluse în pachetul de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, cu modificările ulterioare.

2. Transport sanitar neasistat NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

Iunie 2018

Lista serviciilor medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

H. 1. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu din pachetul de bază cuprinde:

a. măsurarea parametrilor fiziologici

b. administrare de medicamente

 c. sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare

d. alimentarea artificială / alimentarea pasivă / alimentaţie parenterală

e. clismă cu scop evacuator

f. spălătură vaginală g. manevre terapeutice

 h. îngrijirea plăgilor / escarelor / stomelor / fistulelor /tubului de dren /canulei traheale

i. aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei

j. ventilaţie noninvazivă

k. kinetoterapie

NOTA:Detalierea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și condiţiile acordării acestora se stabilesc în norme.

H. 2. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Pachetul de bază de îngrijiri paliative la domiciliu cuprinde:

1. Servicii medicale efectuate de medic sau sub supravegherea medicului: evaluarea holistică, stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, comunicarea, elaborarea planului de îngrijiri, educarea și consilierea pacientului și familiei în aplicarea planului de îngrijire, susținerea pacientului și familiei în luarea deciziilor terapeutice și de îngrijire, efectuarea de manevre de diagnostic și terapeutice, prescrierea medicației, aplicarea și monitorizarea tratamentului farmacologic și nefarmacologic adecvat pentru managementul simptomelor, activități de suport;

2. Servicii de îngrijire asigurate de asistentul medical: evaluarea nevoilor de îngrijire, monitorizarea pacientului - funcții vitale, vegetative, îngrijirea escarelor, limfedemului, stomelor, tumorilor exulcerate, administrarea de medicamente, metode nefarmacologice de tratament al simptomelor, educarea pacientului, familiei și a aparținătorilor privind îngrijirea curentă;

 3. Servicii de kinetoterapie furnizate de balneofiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și profesori de cultură fizică medicală;

 4. Servicii de asistenţă psihologică furnizate de psiholog

NOTA:Detalierea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu și condiţiile acordării acestora se stabilesc în norme.

Pachetul de servicii medicală de bază în asistenţa medicală de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi recuperare medicală în alte sanatorii și preventorii

Iunie 2018

1.Serviciile de reabilitare medicală şi recuperare sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secții sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.

1.1. Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în sanatorii balneare se acordă potrivit normelor. 1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii, altele decât balneare şi preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi

NOTA: Condițiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Pachetul de bază pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Iunie 2018

Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare

Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. NOTA: Condițiile privind prescrierea și eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție persoanlă în tratamentul ambulatoriu sunt prevăzute în norme

Pachet de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Iunie 2018

Dispozitivele medicale inlcuse în pachetul de bază, destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Pachetul de bază cuprinde următoarele categorii de dispozitive:

1. Dispozitive de protezare în domeniul ORL

2. Dispozitivele pentru protezare stomii

3. Dispozitivele pentru incontinenţă urinară

4. Proteze pentru membrul inferior

5. Proteze pentru membrul superior

6. Orteze

6.1. Pentru coloana vertebrală

6.2. Pentru membrul superior

6.3. Pentru membrul inferior

7. Încălţăminte ortopedică

8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă

10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

11. Dispozitive de mers

12. Proteză externă de sân

NOTA:Detalierea listei dispozitivelor medicale, tipul acestora, termenele de înlocuire și condițiile acordării sunt prevăzute în norme.

Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară

Iunie 2018

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară

 

1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. servicii medicale curative;

1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;

1.3. servicii medicale la domiciliu;

1.4. servicii medicale adiţionale;

 1.5. activităţi de suport;

 1.6. servicii de administrare de medicamente.

 1.1. Servicii medicale curative

1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie.

1.1.2. Consultaţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice se acordă conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3.2

1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice - se realizează pe bază de programare pentru:

 a) supravegherea evoluţiei bolii;

b) continuitatea terapiei;

c) screeningul complicaţiilor;

d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.

1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3.

1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.

1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ:

1.2.1. Consultaţii preventive - sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani, privind:

 a) creşterea şi dezvoltarea;

b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;

c) depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor.

1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei: luarea în evidență a gravidei, supravegherea sarcinii și urmărirea lehuzei

1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală

1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medicochirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

a) consilierea femeii privind planificarea familială;

 b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

1.3. Consultaţiile la domiciliu

1.3.1. Se acordă pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.

1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lehuzelor.

1.3.3. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

 1.4. Serviciile medicale adiţionale

1.4.1. Acestea reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie.

 1.4.2. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.

1.4.3. Servicii adiţionale detaliate conform normelor.

NOTA: Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice.

 1.5. Activităţile de suport

Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, urmare a unui act medical propriu: a

. concediu medical;

b. bilete de trimitere;

c. prescripţii medicale;

d. adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăvire;

e. acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile legii;

f. adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate şi avize epidemiologice pentru (re) intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare;

g. eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului;

 h. eliberarea fișei medicale sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap;

 i. adeverință de încadrare în muncă pentru șomeri beneficiari ai pachetului de bază.

1.6. Serviciile de administrare de medicamente Administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, pentru medicamentele recomandate de către medicii de familie ca urmare a actului medical propriu, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.

NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

 

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

Iunie 2018

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice

1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice

1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic

 1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

1.6. Servicii de îngrijiri paliative

1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical

1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei

1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.

1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice și/sau recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretare investigații paraclinice, eliberare bilete de trimitere/recomandări/alte acte medicale, după caz.

1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprind: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice și/sau 4 recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretare investigații paraclinice, eliberare bilete de trimitere/recomandări/alte acte medicale, după caz.

 1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitale de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.

1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială cuprind:

 a) consilierea femeii privind planificarea familială;

 b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;

c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;

d) tratamentul complicaţiilor.

1.6. Servicii de îngrijiri paliative– consultații medicale de îngrijire paliativă.

1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice - se referă la procedurile diagnostice și terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate, respectiv:

a. proceduri diagnostice simple

 b. proceduri diagnostice de complexitate medie

 c. proceduri diagnostice complexe

d. proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple

e. proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe

f. proceduri terapeutice/tratamente medicale simple

g. proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie

 h. proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe

 i. tratamente ortopedice medicale

 j. terapii psihiatrice

k. terapii de genetică medicală

1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum și cu medicii de specialitate cu următoarele specialităţi clinice:

a) neurologie şi neurologie pediatrică;

b) otorinolaringologie;

c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;

d) reumatologie;

e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;

f) oncologie medicală;

 g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

 h) hematologie;

 i) nefrologie și nefrologie pediatrică;

j) oncologie și hematologie pediatrică.

1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

a) Neurologie şi neurologie pediatrică:

 a1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

 a2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped

a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut

b) Otorinolaringologie:

 b1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

 b2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped

 c) Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică:

 c1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

 c2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped

c3) servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut

d) Reumatologie - servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut

e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut

f) Oncologie medicală: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

h) Hematologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

i) Nefrologie și nefrologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

 j) Oncologie și hematologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

k) Îngrijiri paliative: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specialalogoped, servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut

 1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei.

 1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic. Lista serviciilor, tarifele aferente și condițiile de acordare se stabilesc prin norme.

2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme.

3. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament NOTĂ : Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme. 

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală

Iunie 2018

Servicii medicale - consultații, serii de proceduri - în specialitatea clinică de reabilitare medicală

1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1.1. Consultaţia medicală iniţială de specialitate

1.2. Consultaţia de reevaluare

1.3. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare

1.4. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în cazul în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice

1.5 Consultaţii de medicină fizică şi de reabilitare pentru asiguraţii care beneficiază de monitorizare şi prescriere de medicamente, în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.

1.1. Consultaţia medicală iniţială de specialitate

1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri

1.3. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri precum şi perioadele pentru care se pot acorda sunt prevăzute în norme

1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare asiguratul beneficiază de consultaţii potrivit normelor.

 1.5. Consultaţiile - pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă potrivit normelor.

NOTĂ: Condiţiile acordării serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare, lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare și procedurile specifice care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri se stabilesc în norme.

Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară

Iunie 2018

Acte terapeutice incluse în pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară

Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice:

 a. Consultaţie

b. Tratamente odontale

 c. Tratamentul parodontitelor apicale

d. Tratamentul afecțiunilor parodonțiului

e. Tratamente chirurgicale buco-dentare

f. Tratamente protetice

g. Tratamente ortodontice

 h. Activități profilactice

NOTĂ: Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgență și condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.

Pachetul de servicii medicale de baza în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Iunie 2018

Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară și explorări funcționale

 1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator se referă la următoarele categorii :

 1.1. Hematologie

1.2. Biochimie - serică şi urinară

1.3. Imunologie

1.4. Microbiologie

1.5. Examinări histopatologice şi citologice

2. Lista investigaţiilor paraclinice – radiologie - imagistică medicală și medicină nucleară se referă la următoarele categorii: 2.1.Radiologie - imagistică medicală

 2.1.1. Investigaţii convenţionale:

a. Investigaţii cu radiaţii ionizante

 b. Investigaţii neiradiante

 2.1.2. Investigaţii de înaltă performanţă, inclusiv medicină nucleară

NOTA: Condiţiile și criteriile acordării investigaţiilor paraclinice – analize medicale de laborator, radiologie - imagistică medicala și medicină nucleară se stabilesc prin norme.