1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H.1.

2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H.1., în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale:

Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu din pachetul de bază cuprinde:

  1. măsurarea parametrilor fiziologici
  2. administrare de medicamente
  3. sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare
  4. alimentarea artificială / alimentarea pasivă / alimentaţie parenterală
  5. clismă cu scop evacuator
  6. spălătură vaginală
  7.  g. manevre terapeutice
  8.  h. îngrijirea plăgilor / escarelor / stomelor / fistulelor /tubului de dren /canulei traheale
  9. aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei j. ventilaţie noninvazivă
  10. kinetoterapie