1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A pct. 1, subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. A, pct. 1.1, subpct. 1.1.2., conform normelor. 
Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
Cap. I lit. A pct. 1, subpct. 1.1 şi 1.2
1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
Cap. II lit. A, pct. 1.1, subpct. 1.1.2
Pachetul  de bază de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
 1.1. servicii medicale curative;
          1.1.2. Consultaţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice se acordă conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3.
1.3. Consultaţiile la domiciliu 
1.3.1. Se acordă pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu. 
1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lehuzelor. 
1.3.3. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.
2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. II lit. A, conform normelor. 
Cap. II lit. A,
A. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
1.1. servicii medicale curative; 
1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;
 1.3. servicii medicale la domiciliu;
 1.4. servicii medicale adiţionale;
 1.5. activităţi de suport; 
1.6. servicii de administrare de medicamente. 
1.1. Servicii medicale curative 
1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. 
1.1.2. Consultaţii în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice se acordă conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3. 
 1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice - se realizează pe bază de programare pentru: a) supravegherea evoluţiei bolii; 
b) continuitatea terapiei; 
c) screeningul complicaţiilor; 
d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.
 1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3. 
1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi. 
1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ: 
1.2.1. Consultaţii preventive - sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani, privind: 
a) creşterea şi dezvoltarea;
 b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;
 c) depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor. 
1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei: luarea în evidență a gravidei, supravegherea sarcinii și urmărirea lehuzei 
1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală 
1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medicochirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. 
1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
1.3. Consultaţiile la domiciliu 
1.3.1. Se acordă pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu. 
1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lehuzelor. 
1.3.3. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului. 
1.4. Serviciile medicale adiţionale
1.4.1. Acestea reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. 1.4.2. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.
 1.4.3. Servicii adiţionale detaliate conform normelor. 
NOTA: Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice. 
 1.5. Activităţile de suport Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, urmare a unui act medical propriu:
 a. concediu medical;
 b. bilete de trimitere; 
c. prescripţii medicale; 
d. adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăvire;
 e. acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială, în condițiile legii; 
f. adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate şi avize epidemiologice pentru (re) intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare; 
g. eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului; 
h. eliberarea fișei medicale sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap;
 i. adeverință de încadrare în muncă pentru șomeri beneficiari ai pachetului de bază.
 1.6. Serviciile de administrare de medicamente Administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, pentru medicamentele recomandate de către medicii de familie ca urmare a actului medical propriu, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. 
NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. A, conform normelor și în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.