1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B, conform normelor. 
Cap. II lit. B
B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
 1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice
 1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice 
1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic 
1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 
1.6. Servicii de îngrijiri paliative 
1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice 
1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical 
1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei 
1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic. 
1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. 
1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice și/sau recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretare investigații paraclinice, eliberare bilete de trimitere/recomandări/alte acte medicale, după caz. 
1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprind: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice și/sau 4 recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretare investigații paraclinice, eliberare bilete de trimitere/recomandări/alte acte medicale, după caz.
 1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitale de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.
 1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială cuprind: 
a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;
 c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; 
d) tratamentul complicaţiilor. 
1.6. Servicii de îngrijiri paliative– consultații medicale de îngrijire paliativă.
 1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice - se referă la procedurile diagnostice și terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate, respectiv:
 a. proceduri diagnostice simple 
b. proceduri diagnostice de complexitate medie
 c. proceduri diagnostice complexe 
d. proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple 
e. proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe
 f. proceduri terapeutice/tratamente medicale simple 
g. proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie
 h. proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe
 i. tratamente ortopedice medicale
 j. terapii psihiatrice 
k. terapii de genetică medicală 
1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum și cu medicii de specialitate cu următoarele specialităţi clinice:
 a) neurologie şi neurologie pediatrică;
 b) otorinolaringologie; 
c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică; 
d) reumatologie;
e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică; 
f) oncologie medicală; 
g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
h) hematologie;
 i) nefrologie și nefrologie pediatrică;
 j) oncologie și hematologie pediatrică. 
1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: 
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: 
a1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 
a2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped 
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut
 b) Otorinolaringologie:
 b1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 b2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped 
c) Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică: 
c1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 
 c2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped 
c3) servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut 
d) Reumatologie - servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut 
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut
 f) Oncologie medicală: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 h) Hematologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 j) Oncologie și hematologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 
k) Îngrijiri paliative: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specialalogoped, servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut
1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei. 
1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic. Lista serviciilor, tarifele aferente și condițiile de acordare se stabilesc prin norme. 
2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme.
 3. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament 
NOTĂ : Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2, conform normelor. 
Cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2
1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
 1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; 
Cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2
1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice

3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B sau, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2. conform normelor, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
NOTĂ: Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate și condiţiile acordării se stabilesc prin norme