Va comunicam aparitia in Monitorul Oficial nr. 834/31.08.2021 a ORDONANŢEI nr. 18 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Conform acestui act normativ au fost facute modificari in ceea ce priveste pensionarea medicilor, astfel:

Art. I. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

………………………………………………………………………….

33. La articolul 391, alineatele (1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 391. — (1) Medicii se pot pensiona în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice. La cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de sigurări de sănătate de către medicul care se află în relație contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

..................................................................................................

(8) Prin excepție de la prevederile tezei a doua a alin. (1), medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.”

Art. VI. — (1) Prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua și a treia din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea sunt modificate prin prezenta ordonanță, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), medicii care se află în relație contractuală în mod direct cu casele de asigurări de sănătate și care au împlinit sau au mai puțin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice au obligația să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract.

(3)Cererile prevăzute la art. 391 privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani, indiferent de sex, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se soluţionează cu aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data depunerii acestora.