HOTĂRÂRE  Nr. 1289/2021 din 28 decembrie 2021

privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1237 din 28 decembrie 2021

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ART. I

    La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. II

    În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri" se înlocuieşte cu sintagma "venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri".

    ART. III

    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

 

                              PRIM-MINISTRU

                              NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 

                              Contrasemnează:

                              Ministrul sănătăţii,

                              Alexandru Rafila

 

                              Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

                              Marius-Constantin Budăi

 

                              Ministrul finanţelor,

                              Adrian Câciu

 

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.

    Nr. 1.289.