I. Vă aducem la cunoştinţă faptul că se prelungește până la data de 31. 03. 2020 termenul de aplicare a prevederilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 (HG nr. 962/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru  care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene) și a Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru furnizorii care la data de 31.12. 2019 se află în relație contractuală cu CAS Neamț, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31. 03. 2020, prin acte adiționale.

 

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (H.G. nr.140/ 2018 și Ordinul nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare).
Actele adiționale pentru perioada 01.01.2020 – 30.03.2020 se încheie până pe data de 31.12.2019, prin semnarea de către ambele părți.

 

 

II. De asemenea, se prelungește până la data de 31. 03. 2020 termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 (HG nr. 963/ 2019).
Termenul prevăzut de art. 42 lit. g) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin ordin al CNAS nr. 245/2017, se prorogă până la data de
31 martie 2020.