Stimaţi parteneri contractuali,

 

Având in vedere legislaţia in vigoare, va reamintim prevederile legale privind condiţiile acordării pachetului de baza de servicii medicale in ambulatoriu de specialitate pentru specialităţi paraclinice, astfel:

 

Conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuiui-cadru care reglementează condipiie acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, ANEXA 17, va rugam sa aveţi in vedere faptul ca la Nota nr.2 a Listei investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistica medicala si medicina nucleara se precizeza următoarele: "Filmele radiologice si CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum și substanţele folosite sunt incluse in tarife"

De asemenea, va readucem in atenţie ca furnizorul de servicii medicale are obligaţia:

"i) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens pentru serviciile prevăzute în biletul de trimitere; să nu încaseze sume pentru acte medicale şi servicii/documente efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare investigaţiei;"

vezi fișier 20240705_INFORMARE_CASMB.pdf rubrica Fișiere atașate

 

Fișiere atașate

20240705_INFORMARE_CASMB.pdf