Având în vedere prevederile Legii 109/2022 și  ale Ordinului nr.1471/332/2022 vă comunicăm că pentru încheierea contractelor privind punerea în aplicare a dispozițiilor art.165 alin (1*1) - (1*3) din legea 95/2006 conform modificărilor aduse prin Legea 109/2022, veți transmite următoarele documente:

 

1. Cererea de intentie pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate conform modelului ;

2. Contul deschis la Trezoreria Statului ;

3. Codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ;

4. Lista, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al unităţii sanitare, cuprinzând medicii, medicii stomatologi sau farmaciştii care intră sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Ordinul 1471/332/2022, lista cuprinzand informaţiile necesare încheierii contractului, conform machetei anexate

5. Adeverinta eliberata de UMF pentru fiecare persoana, din care sa rezulte ca este cadru didactic si indeplineste conditiile pentru desfasurarea activitatii medicale prin integrare clinica.

6. Contractul individual de munca cu ½ norma pentru personalul care  beneficiază de indemnizație.

 

Documentele necesare încheierii contractelor se vor transmite în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractului.

Documentele  se pot transmite in Platforma de transmitere online a documentelor la categoria contractare spitale  sau la adresa de email contractare.spitale@casmb.ro

 

Fișiere atașate

20220614_CERERE.docx 20220614_LISTA MEDICI LEGEA 109.xlsx