Referitor la: PRESCRIPTIA MEDICALA ELECTRONICA

 

In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 488 din data de 17.05.2022 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 1327/247/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sänätătii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescriptie medicală electronică pentru medicamente cu şi fára contributie personală în tratamentul ambulatoriu, ordin ce urmeaza a intra in vigoare DOAR incepand cu data de 01.06.2022.

Principalele modificari aduse formularului de prescriptie medicala electronica (componenta prescriere, componenta eliberare si componenta eliberare pentru pacient), precum si modalitatea de completare a acestuia sunt:

 

A. Formularul de prescriptie medicala electronica:

- Componenta prescriere:

-a fost eliminata din campul 1 sintagma” MF - MM"

-in campul 3 a fost eliminat punctul a) diagnostic/cod de boala, acesta fiind prevazut in campul 4, individual pentru fiecare medicament prescris,

-in campul 4, in tabel, a fost inclus un nou camp Tip prescr."

-a fost majorat numarul de pozitii la prescriere de la 7 la 10.

-a fost eliminat campul LS stampila"

-sintagma “La întocmirea retetei, solicită medicului precizări privind preturile medicamentelor recomandate” a fost modificata in “La întocmirea retetei, solicită medicului precizări privind medicamentele recomandate”

-Componenta eliberare:

-in campul 3, prin corespondenta cu modificarile efectuate in componenta prescriere, in tabel a fost inclus un nou camp “Tip prescr."

-a fost majorat numarul de pozitii la eliberare, de la 7 la 10

-s-a eliminat campul “LS stampila"

-Componenta eliberare pentru pacient:

-prin corespondenta cu modificarile efectuate in componenta prescriere, in tabel a fost majorat numarul de pozitii la eliberare de la 7 la 10

-s-a eliminat campul “LS stampila”B. Modalitatea de completare a formularului de prescriptie medicala:

1. Componenta prescriere:

-pentru categoria de furnizori de servicii medicale, in campul "alte", se va nota cifra 3 pentru contractele incheiate pentru furnizarea de ingrijiri paliative la domiciliu

-“Cod diag."- medicul prescriptor va înscrie, pentru fiecare pozitie de medicament prescrisa, codul diagnosticului pentru care se face prescriptia acestuia, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boala, Completarea campului este obligatorie

-“Tip prescr"-medicul prescriptor va înscrie litera “I" sau “C” doar pentru situatiile în care, in campul “tip dg” este notata categoria “cronic”, dupa cum urmeaza:

a) ca urmare a unui act medical propriu, medicul prescriptor recomandă o DCI si/sau o denumire comerciala, indiferent de concentratie si forma farmaceutica, inclusă deja în schema terapeutica a beneficiarului prescriptiei medicale

b)ca urmare a unui act medical prestat de alti medici în relaţie contractuală cu o casa de asigurări de sănătate, medicul prescriptor recomanda o DCI si/sau o denumire comercială, indiferent de concentratie, forma farmaceutică si indiferent daca aceasta a fost sau nu a fost inclusă in schema terapeutică a beneficiarului prescriptiei medicale;

-Completarea in campul 3 a numarului programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ este obligatorie pentru prescriptiile care contin DCI-uri din sublista C, sectiunea C2

-“Semnätură medic prescriptor" - se execută semnătura medicului care a emis prescriptia medicală electronică în situatia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi precum si în cazul prescrierii electronice off-line

2. Componenta eliberare:

- Farmacia - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asiguräri de sanatate cu care farmacia are incheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv numărul contractului de furnizare de medicamente si a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate curative, dupa caz.

- “Cod diag." - se completează codul diagnosticului aşa cum a fost completat de medicul prescriptor, în componenta prescriere, pentru fiecare pozitie de medicament care este eliberata;

- "Tip prescr."- se completează "I” sau ,,C" aşa cum a fost completat de medicul prescriptor, in componenta prescriere, pentru fiecare poziție de medicament care este eliberată;

- “Numele persoanei care elibereaza” – se completează numele şi prenumele personalului de specialitate al farmaciei care eliberează medicamentele;

- "Semnătura" - se executa semnătura personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele în situatia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnatura electronică extinsă, dar nu o poate folosi;

- “Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completează şi contine confirmarea semnäturij electronice a farmacistului care eliberează medicamentele

3. Componenta eliberare pentru pacient:

- “Farmacia" se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asigurări de sänătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv numărul contractului de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănätate curative, după caz.

- “Cod diag.” - se completează codul diagnosticului aşa cum a fost completat de medicul prescriptor, in componenta prescriere, pentru fiecare pozitie de medicament care este eliberata

- “Numele persoanei care elibereaza" - se completează numele şi prenumele personalului de specialitate care elibereaza medicamentele;

- "Semnătura"- se executa semnătura personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele, în situatia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnatura electronică extinsă si nu o poate folosi;

- “Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completează şi contine confirmarea semnäturii electronice a farmacistului care eliberează medicamentele.


C. Dispozitii tranzitorii

Prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data intrării în  vigoare a prezentului ordin, respectiv pana la data de 31.05.2022 inclusiv, se pot elibera de catre farmacii pâna la data expirarii termenului de valabilitate al  prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

 

Vă rugăm sa dispuneți masurile necesare pentru a pune în aplicare cele precizate anterior, astfel incât, începând cu data de 01.06.2022, să nu existe disfuncționalități în prescrierea și eliberarea medicamentelor de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Pentru furnizorii care au prescris rețete în formatul nou: vă rugăm să instalați ultimul upgrade al aplicației și să reprintați acele rețete în formatul vechi.

 

Fișiere atașate

ORDIN_1327_247_mai_2022-_modificare_formular_reteta.pdf Prescriptie medicala electronica.pdf