În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

Prin Ordinul CNAS nr.831/07.09.2021 a fost modificată si completată Anexa 1 la  Ordinul presedintelui CNAS nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologie de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

-a fost actualizat un formular specific pentru medicamentul cu DCI: L01XC18.2 – Pembrolizumabum – melanom melign;

• au fost actualizate un numar de 3 formulare specifice noi pentru medicamentele cu DCI-urile:

 

       In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al  președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în  cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, în secțiunea „informatii pentru furnizori-formulare și machete”, au fost publicate formularele specifice L01XC18,2, L02BB05, L01XC18.7, L01XX46.1 în fișierul cu denumirea „Formulare specifice Ordin 831_2021”.

 

Ordinul ministrului sănătății și al  președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr.831/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 870/10.09.2021,

 

Totodată vă aducem la cunoștințăcă, pe lângă schemele terapeutice aferente formularelor nou introduse în PIAS, conform Ordinului președintelui CNAS nr. 831/07.09.2021, a mai fost introdusă o schemă terapeutică nouă, și anume schema L002G,12 pentru medicamentul CLADRIBINUM (Mavenclad) scleroza multiplă, DCI nou inclus condiționat în sublista C secțiunea C1 din Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelorde care beneficiază asigurații, cu sau făra contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănatate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănatate, cu modificările și completările ulterioare.

 

       În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.