Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

 
Ordin nr. 180/2013

din 21/03/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 04/04/2013

Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate


 

    Având în vedere:
   - Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MS/SM/998 din 12 martie 2013;
   - art. 52 şi 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 4-10, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   (3) Regulamentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiilor de experţi, cu aprobarea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
   Art. 2. - (1) Comisiile de experţi care funcţionează la nivelul CNAS sunt în subordinea preşedintelui CNAS şi sunt coordonate metodologic de medicul-şef - director general adjunct al CNAS.
   (2) Numirea şi revocarea persoanelor din componenţa comisiilor de experţi se fac prin ordin al preşedintelui CNAS.
   (3) Comisiile de experţi îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate periodic, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, şi ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui fiecărei comisii de experţi şi cu aprobarea preşedintelui CNAS.
   (4) Comisiile de experţi întocmesc pentru fiecare şedinţă câte un proces-verbal, semnat de membrii prezenţi, în care se consemnează deciziile luate.
   (5) Şedinţele se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui comisiei de experţi şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
   (6) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de experţi, deleagă această competenţă unuia dintre membrii comisiei.
   Art. 3. - (1) Şedinţele comisiilor de experţi au loc la sediul CNAS.
   (2) Membrii comisiilor de experţi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă doar o dată pe lună, indiferent de numărul de şedinţe convocate.
   (3) Cheltuielile reprezentând plata indemnizaţiei lunare de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situaţiei privind participarea nominală a membrilor comisiei de experţi la şedinţele desfăşurate conform regulamentului de organizare şi funcţionare, în fiecare lună. Membrii comisiilor de experţi vor depune la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal, până la data de 5 a lunii următoare numirii, codul IBAN al contului în care se va achita indemnizaţia, denumirea băncii la care este deschis contul şi codul numeric personal (copie a cărţii de identitate - CI).
   (4) Situaţia prezenţei membrilor comisiei de experţi, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia şi cu avizul preşedintelui CNAS, este depusă la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal din cadrul Direcţiei generale economice a CNAS, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.
   (5) Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiilor de experţi din alte localităţi, ocazionate de participarea la şedinţele comisiilor de experţi, sunt suportate de CNAS, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui referat aprobat de preşedintele CNAS.
   Art. 4. - Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu

    Bucureşti, 21 martie 2013.
    Nr. 180.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a comisiilor de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie şi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

   
ANEXA Nr. 2
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - tratamentul specific talasemiei şi hemofiliei

   
ANEXA Nr. 3
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă

   
ANEXA Nr. 4
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

   
ANEXA Nr. 5
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher

   
ANEXA Nr. 6
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

   
ANEXA Nr. 7
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală

   
ANEXA Nr. 8
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală

   
ANEXA Nr. 9
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă

   
ANEXA Nr. 10
 

   
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism