Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2539/626/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232

alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

701/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 2543/627/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

704/2023

3.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

704/2023

4.

Hotărârea Guvernului nr. 643/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate

708/2023

5.

Hotărârea Guvernului nr. 653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

722/2023

6.

Hotărârea Guvernului nr. 663/2023 privind înființarea Registrului Național de Cancer

722/2023

7.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2592/616/2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal

722/2023

8.

Ordinul președintelui CNAS nr. 634/2023 pentru aprobarea preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, precum şi a Listei preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED) pentru sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2023/07/lista-01.08.pdf