LEGEA 544 - Solicitări
Pentru a solicita Casei de asigurari de sanatate Bistrita Nasaud informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să completati modelul de cerere   ( anexa 4 la HG.123/2002 )


Persoana desemnată
 

tel:0800800972

 

 

Modalități de contestare
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 5 si 6 din  Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.
 

Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare, lista informaţiilor publice din oficiu la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Bistrita Nasaud sunt următoarele:
        a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:
   - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
   - Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin HG. 972/26.07.2006, cu modificările și completările ulterioare
   - Statutul Cadru al C.A.S. Bistrita Nasaud
   - Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.S. Bistrita Nasaud
        b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
        -  Conducerea executiva este postată la categoria „Structura instituţiei”;
        - Atribuţiile compartimentelor/birourilor/ serviciilor din cadrul C.A.S. Bistrita Nasaud sunt cuprinse în Regulamentul  de organizare şi funcţionare, aprobat de C.N.A.S şi Regulamentul de Ordine Interioară.
          c) Programul cu publicul, Programul de functionare, Programul de audiente, este cuprins la categoria „Contact”.

 

Fișiere atașate

Model cerere solicitare informatii Legea 544.pdf Model reclamatie legea 544.pdf